Ω·inからΩ·mへの変換

オームインチ:
オームメートル:


Ω·inからΩ·m: 1 Ω·in = 0.0254 Ω·m;

Ω·mからΩ·in: 1 Ω·m = 39.370079 Ω·in;

オームインチからオームメートルの変換は?

ご存知のように、1Ω·inは0.0254Ω·mに等しい (1 Ω·in = 0.0254 Ω·m).

オームインチをオームメートルに変換するには、Ω·inの数値に0.0254を掛けます。

例: 25Ω·inをΩ·mに変換する:

25 Ω·in = 25 × 0.0254 Ω·m = Ω·m

オームメートルをオームインチに変換するには、Ω·mの数値を0.0254で割ります。

例: 25Ω·mをΩ·inに変換する:

25 Ω·m = 25 ÷ 0.0254 Ω·in = Ω·in

オームメートルからオームインチの変換は?

ご存知のように、1Ω·mは39.370079Ω·inに等しい(1 Ω·m = 39.370079 Ω·in)。

オームメートルをオームインチに変換するには、Ω·mの数値に39.370079を掛けます。

例: 45Ω·mをΩ·inに変換する:

45 Ω·m = 45 × 39.370079 Ω·in = Ω·in

オームインチをオームメートルに変換するには、Ω·inの数値を39.370079で割ります。

例: 45Ω·inをΩ·mに変換する:

45 Ω·in = 45 ÷ 39.370079 Ω·m = Ω·m

人気の電気抵抗率の単位変換器

オームインチまたはオームメートルを他の電気抵抗率の単位に変換する


オームインチ 換算表
Ω·inからΩ·m1 Ω·in = 0.0254 Ω·m
Ω·inからΩ·km1 Ω·in = 0.0000254 Ω·km
Ω·inからΩ·cm1 Ω·in = 2.54 Ω·cm
Ω·inからΩ·mm1 Ω·in = 25.4 Ω·mm
Ω·inからΩ·μm1 Ω·in = 25400 Ω·μm
Ω·inからΩ·nm1 Ω·in = 25400000 Ω·nm
Ω·inからmΩ·m1 Ω·in = 25.4 mΩ·m
Ω·inからmΩ·cm1 Ω·in = 2540 mΩ·cm
Ω·inからmΩ·mm1 Ω·in = 25400 mΩ·mm
Ω·inからmΩ·μm1 Ω·in = 25400000 mΩ·μm
Ω·inからmΩ·nm1 Ω·in = 2.54e+10 mΩ·nm
Ω·inからkΩ·m1 Ω·in = 0.0000254 kΩ·m
Ω·inからkΩ·km1 Ω·in = 2.54e-8 kΩ·km
Ω·inからMΩ·m1 Ω·in = 2.54e-8 MΩ·m
Ω·inからμΩ·m1 Ω·in = 25400 μΩ·m
Ω·inからμΩ·cm1 Ω·in = 2540000 μΩ·cm
Ω·inからμΩ·mm1 Ω·in = 25400000 μΩ·mm
Ω·inからμΩ·μm1 Ω·in = 2.54e+10 μΩ·μm
Ω·inからμΩ·nm1 Ω·in = 2.54e+13 μΩ·nm
Ω·inからV/A·m1 Ω·in = 0.0254 V/A·m
Ω·inからV/A·km1 Ω·in = 0.0000254 V/A·km
Ω·inからV/A·cm1 Ω·in = 2.54 V/A·cm
Ω·inからV/A·mm1 Ω·in = 25.4 V/A·mm
Ω·inからV/A·μm1 Ω·in = 25400 V/A·μm
Ω·inからV/A·nm1 Ω·in = 25400000 V/A·nm
Ω·inからm/S1 Ω·in = 0.0254 m/S
Ω·inからkm/S1 Ω·in = 0.0000254 km/S
Ω·inからcm/S1 Ω·in = 2.54 cm/S
Ω·inからmm/S1 Ω·in = 25.4 mm/S
Ω·inからμm/S1 Ω·in = 25400 μm/S
Ω·inからnm/S1 Ω·in = 25400000 nm/S
Ω·inからabΩ·m1 Ω·in = 25400000 abΩ·m
Ω·inからabΩ·cm1 Ω·in = 2.54e+9 abΩ·cm
Ω·inからabΩ·mm1 Ω·in = 2.54e+10 abΩ·mm
Ω·inからabΩ·μm1 Ω·in = 2.54e+13 abΩ·μm
Ω·inからabΩ·nm1 Ω·in = 2.54e+16 abΩ·nm
Ω·inからEMU of resistance·m1 Ω·in = 25400000 EMU of resistance·m
Ω·inからEMU of resistance·mm1 Ω·in = 2.54e+10 EMU of resistance·mm
Ω·inからEMU of resistance·μm1 Ω·in = 2.54e+13 EMU of resistance·μm
Ω·inからEMU of resistance·nm1 Ω·in = 2.54e+16 EMU of resistance·nm
Ω·inからstΩ·μm1 Ω·in = 2.82614e-8 stΩ·μm
Ω·inからstΩ·nm1 Ω·in = 0.000028261398 stΩ·nm
Ω·inからESU of resistance·nm1 Ω·in = 0.000028261398 ESU of resistance·nm
Ω·inからΩ·yd1 Ω·in = 0.02777778 Ω·yd
Ω·inからΩ·ft1 Ω·in = 0.08333333 Ω·ft
Ω·inからkΩ·yd1 Ω·in = 0.000027777778 kΩ·yd
Ω·inからkΩ·ft1 Ω·in = 0.000083333333 kΩ·ft
Ω·inからkΩ·in1 Ω·in = 0.001 kΩ·in
Ω·inからMΩ·yd1 Ω·in = 2.777778e-8 MΩ·yd
Ω·inからMΩ·ft1 Ω·in = 8.333333e-8 MΩ·ft
Ω·inからMΩ·in1 Ω·in = 0.000001 MΩ·in

オームインチ 換算表
Ω·inからV/A·yd1 Ω·in = 0.02777778 V/A·yd
Ω·inからV/A·ft1 Ω·in = 0.08333333 V/A·ft
Ω·inからV/A·in1 Ω·in = 1 V/A·in
Ω·inからkΩ·mi1 Ω·in = 1.578277e-8 kΩ·mi
Ω·inからyd/S1 Ω·in = 0.02777778 yd/S
Ω·inからft/S1 Ω·in = 0.08333333 ft/S
Ω·inからin/S1 Ω·in = 1 in/S
Ω·inからmΩ·yd1 Ω·in = 27.777778 mΩ·yd
Ω·inからmΩ·ft1 Ω·in = 83.333333 mΩ·ft
Ω·inからmΩ·in1 Ω·in = 1000 mΩ·in
Ω·inからμΩ·yd1 Ω·in = 27777.777778 μΩ·yd
Ω·inからμΩ·ft1 Ω·in = 83333.333333 μΩ·ft
Ω·inからμΩ·in1 Ω·in = 1000000 μΩ·in
Ω·inからmΩ·km1 Ω·in = 0.0254 mΩ·km
Ω·inからμΩ·km1 Ω·in = 25.4 μΩ·km
Ω·inからabΩ·km1 Ω·in = 25400 abΩ·km
Ω·inからstΩ·km1 Ω·in = 2.82614e-17 stΩ·km
Ω·inからkΩ·cm1 Ω·in = 0.00254 kΩ·cm
Ω·inからkΩ·mm1 Ω·in = 0.0254 kΩ·mm
Ω·inからkΩ·μm1 Ω·in = 25.4 kΩ·μm
Ω·inからkΩ·nm1 Ω·in = 25400 kΩ·nm
Ω·inからMΩ·km1 Ω·in = 2.54e-11 MΩ·km
Ω·inからMΩ·cm1 Ω·in = 0.00000254 MΩ·cm
Ω·inからMΩ·mm1 Ω·in = 0.0000254 MΩ·mm
Ω·inからMΩ·μm1 Ω·in = 0.0254 MΩ·μm
Ω·inからMΩ·nm1 Ω·in = 25.4 MΩ·nm
Ω·inからstΩ·m1 Ω·in = 2.82614e-14 stΩ·m
Ω·inからstΩ·cm1 Ω·in = 2.82614e-12 stΩ·cm
Ω·inからstΩ·mm1 Ω·in = 2.82614e-11 stΩ·mm
Ω·inからabΩ·yd1 Ω·in = 27777777.777778 abΩ·yd
Ω·inからabΩ·ft1 Ω·in = 83333333.333333 abΩ·ft
Ω·inからabΩ·in1 Ω·in = 1e+9 abΩ·in
Ω·inからstΩ·yd1 Ω·in = 3.090704e-14 stΩ·yd
Ω·inからstΩ·ft1 Ω·in = 9.272112e-14 stΩ·ft
Ω·inからstΩ·in1 Ω·in = 1.112653e-12 stΩ·in
Ω·inからΩ·mi1 Ω·in = 0.000015782769 Ω·mi
Ω·inからmΩ·mi1 Ω·in = 0.01578277 mΩ·mi
Ω·inからμΩ·mi1 Ω·in = 15.782769 μΩ·mi
Ω·inからMΩ·mi1 Ω·in = 1.578277e-11 MΩ·mi
Ω·inからV/A·mi1 Ω·in = 0.000015782769 V/A·mi
Ω·inからabΩ·mi1 Ω·in = 15782.769441 abΩ·mi
Ω·inからstΩ·mi1 Ω·in = 1.756075e-17 stΩ·mi
Ω·inからcircular mil·Ω/ft1 Ω·in = 15278874.532361 circular mil·Ω/ft
Ω·inからΩ·mm²/m1 Ω·in = 25400 Ω·mm²/m
Ω·inからcircular mil·Ω/yd1 Ω·in = 45836623.598667 circular mil·Ω/yd
Ω·inからcircular mil·Ω/in1 Ω·in = 1273239.544369 circular mil·Ω/in
Ω·inからcircular mil·Ω/m1 Ω·in = 50127541.116674 circular mil·Ω/m
Ω·inからΩ·mm²/yd1 Ω·in = 23225.760001 Ω·mm²/yd
Ω·inからΩ·mm²/ft1 Ω·in = 7741.92 Ω·mm²/ft
Ω·inからΩ·mm²/in1 Ω·in = 645.16 Ω·mm²/in
Ω·inからcircular mil·Ω/km1 Ω·in = 5.012754e+10 circular mil·Ω/km
Ω·inからΩ·mm²/km1 Ω·in = 25400000 Ω·mm²/km
Ω·inからcircular mil·Ω/mi1 Ω·in = 8.067276e+10 circular mil·Ω/mi
Ω·inからΩ·mm²/mi1 Ω·in = 40877490.000001 Ω·mm²/mi
Created @ o.vg無料の単位変換器

よくある質問

9オームインチとは、オームメートルで何ですか?

Ω·m. 1Ω·inは0.0254 Ω·mに相当するので、Ω·mの9Ω·inはΩ·mになります。

1オームインチには何個のオームメートルが含まれているのですか?

1Ω·inの中に0.0254Ω·mがあります。それどころか、1Ω·mは39.370079Ω·inに相当します。

何本のΩ·inが1本のΩ·mに相当するのか?

1Ω·mは39.370079Ω·inにほぼ等しいです。

8Ω·mのΩ·in値は何ですか?

8Ω·mのオームインチ値は、 Ω·in. (すなわち、) 8 x 39.370079 = Ω·in.

Ω·inからΩ·mへの一括変換

     オームインチ:

     オームメートル:


   

 

このコンバーター、コンテンツ、ページを次のように引用してください:

"" at https://jp.o.vg/unit/electric-resistivity/ohm-inch-to-ohm-meter.php from jp.o.vg Inc,07/14/2024. https://jp.o.vg/ - インスタント、クイック、無料のオンライン単位変換器

利用規約 | プライバシーポリシー | お問い合わせ   著作権 © 2024 jp.o.vg