μΩ·cmからabΩ·cmへの変換

マイクロオームセンチメートル:
アブオームセンチメートル:


μΩ·cmからabΩ·cm: 1 μΩ·cm = 1000 abΩ·cm;

abΩ·cmからμΩ·cm: 1 abΩ·cm = 0.001 μΩ·cm;

マイクロオームセンチメートルからアブオームセンチメートルの変換は?

ご存知のように、1μΩ·cmは1000abΩ·cmに等しい (1 μΩ·cm = 1000 abΩ·cm).

マイクロオームセンチメートルをアブオームセンチメートルに変換するには、μΩ·cmの数値に1000を掛けます。

例: 25μΩ·cmをabΩ·cmに変換する:

25 μΩ·cm = 25 × 1000 abΩ·cm = abΩ·cm

アブオームセンチメートルをマイクロオームセンチメートルに変換するには、abΩ·cmの数値を1000で割ります。

例: 25abΩ·cmをμΩ·cmに変換する:

25 abΩ·cm = 25 ÷ 1000 μΩ·cm = μΩ·cm

アブオームセンチメートルからマイクロオームセンチメートルの変換は?

ご存知のように、1abΩ·cmは0.001μΩ·cmに等しい(1 abΩ·cm = 0.001 μΩ·cm)。

アブオームセンチメートルをマイクロオームセンチメートルに変換するには、abΩ·cmの数値に0.001を掛けます。

例: 45abΩ·cmをμΩ·cmに変換する:

45 abΩ·cm = 45 × 0.001 μΩ·cm = μΩ·cm

マイクロオームセンチメートルをアブオームセンチメートルに変換するには、μΩ·cmの数値を0.001で割ります。

例: 45μΩ·cmをabΩ·cmに変換する:

45 μΩ·cm = 45 ÷ 0.001 abΩ·cm = abΩ·cm

人気の電気抵抗率の単位変換器

マイクロオームセンチメートルまたはアブオームセンチメートルを他の電気抵抗率の単位に変換する

マイクロオームセンチメートル 換算表
μΩ·cmからΩ·m1 μΩ·cm = 1.0E-8 Ω·m
μΩ·cmからΩ·km1 μΩ·cm = 1e-11 Ω·km
μΩ·cmからΩ·cm1 μΩ·cm = 0.000001 Ω·cm
μΩ·cmからΩ·mm1 μΩ·cm = 0.00001 Ω·mm
μΩ·cmからΩ·μm1 μΩ·cm = 0.01 Ω·μm
μΩ·cmからΩ·nm1 μΩ·cm = 10 Ω·nm
μΩ·cmからmΩ·m1 μΩ·cm = 0.00001 mΩ·m
μΩ·cmからmΩ·cm1 μΩ·cm = 0.001 mΩ·cm
μΩ·cmからmΩ·mm1 μΩ·cm = 0.01 mΩ·mm
μΩ·cmからmΩ·μm1 μΩ·cm = 10 mΩ·μm
μΩ·cmからmΩ·nm1 μΩ·cm = 10000 mΩ·nm
μΩ·cmからkΩ·m1 μΩ·cm = 1e-11 kΩ·m
μΩ·cmからkΩ·km1 μΩ·cm = 1e-14 kΩ·km
μΩ·cmからMΩ·m1 μΩ·cm = 1e-14 MΩ·m
μΩ·cmからμΩ·m1 μΩ·cm = 0.01 μΩ·m
μΩ·cmからμΩ·mm1 μΩ·cm = 10 μΩ·mm
μΩ·cmからμΩ·μm1 μΩ·cm = 10000 μΩ·μm
μΩ·cmからμΩ·nm1 μΩ·cm = 10000000 μΩ·nm
μΩ·cmからV/A·m1 μΩ·cm = 1.0E-8 V/A·m
μΩ·cmからV/A·km1 μΩ·cm = 1e-11 V/A·km
μΩ·cmからV/A·cm1 μΩ·cm = 0.000001 V/A·cm
μΩ·cmからV/A·mm1 μΩ·cm = 0.00001 V/A·mm
μΩ·cmからV/A·μm1 μΩ·cm = 0.01 V/A·μm
μΩ·cmからV/A·nm1 μΩ·cm = 10 V/A·nm
μΩ·cmからm/S1 μΩ·cm = 1.0E-8 m/S
μΩ·cmからkm/S1 μΩ·cm = 1e-11 km/S
μΩ·cmからcm/S1 μΩ·cm = 0.000001 cm/S
μΩ·cmからmm/S1 μΩ·cm = 0.00001 mm/S
μΩ·cmからμm/S1 μΩ·cm = 0.01 μm/S
μΩ·cmからnm/S1 μΩ·cm = 10 nm/S
μΩ·cmからabΩ·m1 μΩ·cm = 10 abΩ·m
μΩ·cmからabΩ·cm1 μΩ·cm = 1000 abΩ·cm
μΩ·cmからabΩ·mm1 μΩ·cm = 10000 abΩ·mm
μΩ·cmからabΩ·μm1 μΩ·cm = 10000000 abΩ·μm
μΩ·cmからabΩ·nm1 μΩ·cm = 1e+10 abΩ·nm
μΩ·cmからEMU of resistance·m1 μΩ·cm = 10 EMU of resistance·m
μΩ·cmからEMU of resistance·mm1 μΩ·cm = 10000 EMU of resistance·mm
μΩ·cmからEMU of resistance·μm1 μΩ·cm = 10000000 EMU of resistance·μm
μΩ·cmからEMU of resistance·nm1 μΩ·cm = 1e+10 EMU of resistance·nm
μΩ·cmからstΩ·μm1 μΩ·cm = 1.112653e-14 stΩ·μm
μΩ·cmからstΩ·nm1 μΩ·cm = 1.112653e-11 stΩ·nm
μΩ·cmからESU of resistance·nm1 μΩ·cm = 1.112653e-11 ESU of resistance·nm
μΩ·cmからΩ·yd1 μΩ·cm = 1.093613e-8 Ω·yd
μΩ·cmからΩ·ft1 μΩ·cm = 3.28084e-8 Ω·ft
μΩ·cmからΩ·in1 μΩ·cm = 3.937008e-7 Ω·in
μΩ·cmからkΩ·yd1 μΩ·cm = 1.093613e-11 kΩ·yd
μΩ·cmからkΩ·ft1 μΩ·cm = 3.28084e-11 kΩ·ft
μΩ·cmからkΩ·in1 μΩ·cm = 3.937008e-10 kΩ·in
μΩ·cmからMΩ·yd1 μΩ·cm = 1.093613e-14 MΩ·yd
μΩ·cmからMΩ·ft1 μΩ·cm = 3.28084e-14 MΩ·ft
μΩ·cmからMΩ·in1 μΩ·cm = 3.937008e-13 MΩ·in
マイクロオームセンチメートル 換算表
μΩ·cmからV/A·yd1 μΩ·cm = 1.093613e-8 V/A·yd
μΩ·cmからV/A·ft1 μΩ·cm = 3.28084e-8 V/A·ft
μΩ·cmからV/A·in1 μΩ·cm = 3.937008e-7 V/A·in
μΩ·cmからkΩ·mi1 μΩ·cm = 6.213689e-15 kΩ·mi
μΩ·cmからyd/S1 μΩ·cm = 1.093613e-8 yd/S
μΩ·cmからft/S1 μΩ·cm = 3.28084e-8 ft/S
μΩ·cmからin/S1 μΩ·cm = 3.937008e-7 in/S
μΩ·cmからmΩ·yd1 μΩ·cm = 0.000010936133 mΩ·yd
μΩ·cmからmΩ·ft1 μΩ·cm = 0.000032808399 mΩ·ft
μΩ·cmからmΩ·in1 μΩ·cm = 0.0003937008 mΩ·in
μΩ·cmからμΩ·yd1 μΩ·cm = 0.01093613 μΩ·yd
μΩ·cmからμΩ·ft1 μΩ·cm = 0.0328084 μΩ·ft
μΩ·cmからμΩ·in1 μΩ·cm = 0.393701 μΩ·in
μΩ·cmからmΩ·km1 μΩ·cm = 1.0E-8 mΩ·km
μΩ·cmからμΩ·km1 μΩ·cm = 0.00001 μΩ·km
μΩ·cmからabΩ·km1 μΩ·cm = 0.01 abΩ·km
μΩ·cmからstΩ·km1 μΩ·cm = 1.112653e-23 stΩ·km
μΩ·cmからkΩ·cm1 μΩ·cm = 1e-9 kΩ·cm
μΩ·cmからkΩ·mm1 μΩ·cm = 1.0E-8 kΩ·mm
μΩ·cmからkΩ·μm1 μΩ·cm = 0.00001 kΩ·μm
μΩ·cmからkΩ·nm1 μΩ·cm = 0.01 kΩ·nm
μΩ·cmからMΩ·km1 μΩ·cm = 1e-17 MΩ·km
μΩ·cmからMΩ·cm1 μΩ·cm = 1e-12 MΩ·cm
μΩ·cmからMΩ·mm1 μΩ·cm = 1e-11 MΩ·mm
μΩ·cmからMΩ·μm1 μΩ·cm = 1.0E-8 MΩ·μm
μΩ·cmからMΩ·nm1 μΩ·cm = 0.00001 MΩ·nm
μΩ·cmからstΩ·m1 μΩ·cm = 1.112653e-20 stΩ·m
μΩ·cmからstΩ·cm1 μΩ·cm = 1.112653e-18 stΩ·cm
μΩ·cmからstΩ·mm1 μΩ·cm = 1.112653e-17 stΩ·mm
μΩ·cmからabΩ·yd1 μΩ·cm = 10.936133 abΩ·yd
μΩ·cmからabΩ·ft1 μΩ·cm = 32.808399 abΩ·ft
μΩ·cmからabΩ·in1 μΩ·cm = 393.700787 abΩ·in
μΩ·cmからstΩ·yd1 μΩ·cm = 1.216813e-20 stΩ·yd
μΩ·cmからstΩ·ft1 μΩ·cm = 3.650438e-20 stΩ·ft
μΩ·cmからstΩ·in1 μΩ·cm = 4.380525e-19 stΩ·in
μΩ·cmからΩ·mi1 μΩ·cm = 6.213689e-12 Ω·mi
μΩ·cmからmΩ·mi1 μΩ·cm = 6.213689e-9 mΩ·mi
μΩ·cmからμΩ·mi1 μΩ·cm = 0.000006213689 μΩ·mi
μΩ·cmからMΩ·mi1 μΩ·cm = 6.213689e-18 MΩ·mi
μΩ·cmからV/A·mi1 μΩ·cm = 6.213689e-12 V/A·mi
μΩ·cmからabΩ·mi1 μΩ·cm = 0.0062136888 abΩ·mi
μΩ·cmからstΩ·mi1 μΩ·cm = 6.913682e-24 stΩ·mi
μΩ·cmからcircular mil·Ω/ft1 μΩ·cm = 6.015305 circular mil·Ω/ft
μΩ·cmからΩ·mm²/m1 μΩ·cm = 0.01 Ω·mm²/m
μΩ·cmからcircular mil·Ω/yd1 μΩ·cm = 18.045915 circular mil·Ω/yd
μΩ·cmからcircular mil·Ω/in1 μΩ·cm = 0.501275 circular mil·Ω/in
μΩ·cmからcircular mil·Ω/m1 μΩ·cm = 19.735252 circular mil·Ω/m
μΩ·cmからΩ·mm²/yd1 μΩ·cm = 0.009144 Ω·mm²/yd
μΩ·cmからΩ·mm²/ft1 μΩ·cm = 0.003048 Ω·mm²/ft
μΩ·cmからΩ·mm²/in1 μΩ·cm = 0.000254 Ω·mm²/in
μΩ·cmからcircular mil·Ω/km1 μΩ·cm = 19735.252408 circular mil·Ω/km
μΩ·cmからΩ·mm²/km1 μΩ·cm = 10 Ω·mm²/km
μΩ·cmからcircular mil·Ω/mi1 μΩ·cm = 31760.928463 circular mil·Ω/mi
μΩ·cmからΩ·mm²/mi1 μΩ·cm = 16.0935 Ω·mm²/mi
Created @ o.vg無料の単位変換器

よくある質問

9マイクロオームセンチメートルとは、アブオームセンチメートルで何ですか?

abΩ·cm. 1μΩ·cmは1000 abΩ·cmに相当するので、abΩ·cmの9μΩ·cmはabΩ·cmになります。

1マイクロオームセンチメートルには何個のアブオームセンチメートルが含まれているのですか?

1μΩ·cmの中に1000abΩ·cmがあります。それどころか、1abΩ·cmは0.001μΩ·cmに相当します。

何本のμΩ·cmが1本のabΩ·cmに相当するのか?

1abΩ·cmは0.001μΩ·cmにほぼ等しいです。

8abΩ·cmのμΩ·cm値は何ですか?

8abΩ·cmのマイクロオームセンチメートル値は、 μΩ·cm. (すなわち、) 8 x 0.001 = μΩ·cm.

μΩ·cmからabΩ·cmへの一括変換

     マイクロオームセンチメートル:

     アブオームセンチメートル:


   

 

このコンバーター、コンテンツ、ページを次のように引用してください:

"" at https://jp.o.vg/unit/electric-resistivity/microohm-centimeter-to-abohm-centimeter.php from jp.o.vg Inc,07/13/2024. https://jp.o.vg/ - インスタント、クイック、無料のオンライン単位変換器

利用規約 | プライバシーポリシー | お問い合わせ   著作権 © 2024 jp.o.vg