ΩからμΩへの変換

オーム:
マイクロオーム:


ΩからμΩ: 1 Ω = 1000000 μΩ;

μΩからΩ: 1 μΩ = 0.000001 Ω;

オームからマイクロオームの変換は?

ご存知のように、1Ωは1000000μΩに等しい (1 Ω = 1000000 μΩ).

オームをマイクロオームに変換するには、Ωの数値に1000000を掛けます。

例: 25ΩをμΩに変換する:

25 Ω = 25 × 1000000 μΩ = μΩ

マイクロオームをオームに変換するには、μΩの数値を1000000で割ります。

例: 25μΩをΩに変換する:

25 μΩ = 25 ÷ 1000000 Ω = Ω

マイクロオームからオームの変換は?

ご存知のように、1μΩは0.000001Ωに等しい(1 μΩ = 0.000001 Ω)。

マイクロオームをオームに変換するには、μΩの数値に0.000001を掛けます。

例: 45μΩをΩに変換する:

45 μΩ = 45 × 0.000001 Ω = Ω

オームをマイクロオームに変換するには、Ωの数値を0.000001で割ります。

例: 45ΩをμΩに変換する:

45 Ω = 45 ÷ 0.000001 μΩ = μΩ

人気の電気抵抗の単位変換器

オームまたはマイクロオームを他の電気抵抗の単位に変換する

オーム 換算表
ΩからMΩ1 Ω = 0.000001 MΩ
ΩからμΩ1 Ω = 1000000 μΩ
ΩからmΩ1 Ω = 1000 mΩ
ΩからkΩ1 Ω = 0.001 kΩ
ΩからV/A1 Ω = 1 V/A
Ωから1/S1 Ω = 1 1/S
ΩからabΩ1 Ω = 1e+9 abΩ
ΩからEMU of resistance1 Ω = 1e+9 EMU of resistance
ΩからstΩ1 Ω = 1.11265e-12 stΩ
ΩからESU of resistance1 Ω = 1.11265e-12 ESU of resistance
ΩからQuantized Hall resistance1 Ω = 0.000038740461 Quantized Hall resistance
ΩからPlanck impedance1 Ω = 0.03335641 Planck impedance
ΩからEΩ1 Ω = 1e-18 EΩ
ΩからPΩ1 Ω = 1e-15 PΩ
ΩからTΩ1 Ω = 1e-12 TΩ
ΩからGΩ1 Ω = 1e-9 GΩ
ΩからhΩ1 Ω = 0.01 hΩ
ΩからdaΩ1 Ω = 0.1 daΩ
オーム 換算表
ΩからdΩ1 Ω = 10 dΩ
ΩからcΩ1 Ω = 100 cΩ
ΩからnΩ1 Ω = 1e+9 nΩ
ΩからpΩ1 Ω = 1e+12 pΩ
ΩからfΩ1 Ω = 1e+15 fΩ
ΩからaΩ1 Ω = 1e+18 aΩ
ΩからkV/A1 Ω = 0.001 kV/A
ΩからmV/A1 Ω = 1000 mV/A
ΩからμV/A1 Ω = 1000000 μV/A
ΩからMV/A1 Ω = 0.000001 MV/A
ΩからV/kA1 Ω = 1000 V/kA
ΩからV/mA1 Ω = 0.001 V/mA
ΩからV/μA1 Ω = 0.000001 V/μA
ΩからV/MA1 Ω = 1000000 V/MA
Created @ o.vg無料の単位変換器

よくある質問

9オームとは、マイクロオームで何ですか?

μΩ. 1Ωは1000000 μΩに相当するので、μΩの9ΩはμΩになります。

1オームには何個のマイクロオームが含まれているのですか?

1Ωの中に1000000μΩがあります。それどころか、1μΩは0.000001Ωに相当します。

何本のΩが1本のμΩに相当するのか?

1μΩは0.000001Ωにほぼ等しいです。

8μΩのΩ値は何ですか?

8μΩのオーム値は、 Ω. (すなわち、) 8 x 0.000001 = Ω.

ΩからμΩへの一括変換

     オーム:

     マイクロオーム:


   

 

このコンバーター、コンテンツ、ページを次のように引用してください:

"" at https://jp.o.vg/unit/electrical-resistance/ohm-to-microohm.php from jp.o.vg Inc,07/13/2024. https://jp.o.vg/ - インスタント、クイック、無料のオンライン単位変換器

利用規約 | プライバシーポリシー | お問い合わせ   著作権 © 2024 jp.o.vg